Miniatura - Herb Gminy MierzęciceRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, obwieszczeniem z dnia 18 kwietnia 2016 r., poinformował o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Ww. decyzja środowiskowa stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa układu włączeniowego do istniejących gazociągów 2xDN500 relacji Tworóg - Tworzeń, gazociągu DN400, MOP 8,4 MPa o długości ok. 12 km oraz stacji pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji przyłączenia do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych znajdujących się w Będzinie w zakładzie produkcyjnym przy ulicy Pokoju 14”.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 407, w godzinach 8.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. (32) 420 68 19.

Od decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w terminie 14 dni od daty zawiadomienia.

W świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ.4231.3.2015.IŁ.16 z dnia 18 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski