Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na pracowników demontujących azbest na dachu
  Usuwanie azbestu z terenu gminy w 2024 r.
  Gmina Mierzęcice po raz kolejny planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) w ramach programu „Ogólnopolski program...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą w kwietniu - zmiana terminu
  Zapraszamy serdecznie na spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 3 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 26 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 NOWY TER...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


08 wrzesień 2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś – obszar VIII zmiany studium.

 

 

Mierzęcice, 8 września 2011 r

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

 

„Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś – obszar VIII zmiany studium”

 

       Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr IX/62/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 czerwca 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś – obszar VIII zmiany studium, którego granicę wyznaczają:

 

 • od zachodu: granica administracyjna z gminą Ożarowice (droga wojewódzka Nr 913);
 • od południa: granica administracyjna z gminą Bobrowniki oraz tereny na południe od ul. Dalekówka na głębokość 100 m;
 • od wschodu: ulica A. Zawadzkiego;
 • od północy: ulica Wolności (droga krajowa Nr 78)

 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 września 2011 r. do 17 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, w godz. od 10:00 do 13:00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2011 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń pok. nr 20).

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2011 r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:

 

 • o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś – obszar VIII zmiany studium,
 • o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu.

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

 

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2011 r.

 

                                                                                             

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 Pliki do pobrania: