Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Ruszyła kolejna edycja Mojego Prądu – programu dofinansowań do mikroinstalacji fotowoltaicznych
  Mój Prąd to niezwykle popularny program umożliwiający otrzymanie dofinansowania na zakup fotowoltaiki oraz towarzyszących jej urządzeń. Kolejne edycje programu (a było ich już pięć) cieszą się dużą...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


12 październik 2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice na lata 2011 – 2032”.

 

Mierzęcice, dnia 11.10.2011 r.

 

Nr GK.6220.0005.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Mierzęcice

 

Na podstawie art. 48 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

 informuję 

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice na lata 2011 – 2032”.

 

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Mierzęcice w dniu 01 września 2011 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

 

W odpowiedzi na wniosek:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem Nr WOOŚ.410.217.2011.BM z dnia 19 września 2011 roku uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice na lata 2011 – 2032”,
 • Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach opinią sanitarną Nr NS/NZ/521/D/0254/133/11 z dnia 26 września 2011 roku odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice na lata 2011 – 2032”.

 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice na lata 2011 – 2032”:

 

głównym celem opracowanego programu jest zaplanowanie usunięcia wyrobów azbestowych z terenu gminy i ich bezpieczne unieszkodliwienie. Dla potrzeb programu przeprowadzono inwentaryzację ilości i stanu wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy. W  programie zawarto harmonogram zadań do realizacji, szacując ich koszt w rozbiciu na lata oraz role samorządu gminnego, samorządu powiatowego i innych jednostek w ich realizacji. Zakłada się, że proces usuwania wyrobów zawierających azbest winien być zakończony do końca 2032 roku. Usuwanie azbestu odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Zadania usuwania i transportu azbestu do miejsca unieszkodliwienia (składowania) wykonywane będą przez wyspecjalizowane firmy posiadające uprawnienia w tym zakresie. Zadania przewidziane w przedmiotowym programie powiązane są działaniami zapisanymi w dokumentach wyższego szczebla. Głównym celem Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice jest zaplanowanie usunięcia wyrobów azbestowych z terenu gminy i ich bezpieczne unieszkodliwienie. Projekt programu nie przewiduje na terenie gminy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Planowane przedsięwzięcia nie kolidują z obszarami podlegającymi ochronie  w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 292, poz. 880 z późn. zm.), a ich zakres i skala wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania.

 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice na lata 2011 – 2032”.

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mierzęcice (www.mierzecice.bip.info.pl),
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice (www.mierzecice.pl).

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Mierzęcice

                                                                                                     /-/ mgr Grzegorz Podlejski