Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Ruszyła kolejna edycja Mojego Prądu – programu dofinansowań do mikroinstalacji fotowoltaicznych
  Mój Prąd to niezwykle popularny program umożliwiający otrzymanie dofinansowania na zakup fotowoltaiki oraz towarzyszących jej urządzeń. Kolejne edycje programu (a było ich już pięć) cieszą się dużą...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


03 luty 2012

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2012 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania.

 


I Nazwa zadania:

 1. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym”.
 2. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych”.

Zadania obejmują organizację wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe oraz ruchowe, a także zachęcanie do ruchu i zdrowego trybu życia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy Mierzęcice.II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2012 r.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania Nr 1 - 40.000 zł.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania Nr 2 - 30.000 zł.

Dotacje przyznane zostaną po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Dotacja w przyznanej kwocie może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zadania.

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2011 r. wykorzystana została kwota 70.000 zł.


III Zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań:

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).


W przypadku, gdy suma środków finansowych wynikająca ze zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków zabezpieczonych w budżecie gminy, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty dotacji.
Termin realizacji zadań ustala się na okres od dnia podpisania stosownych umów w wybranymi podmiotami do 15 grudnia 2012 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.


Podmioty ubiegające się o dotacje na realizację w/w zadań winny zabezpieczyć właściwe miejsce wraz z wyposażeniem oraz wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę uprawnioną do realizacji określonego zadania.
Zlecanie zadań publicznych, jako zadań zleconych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, odbywać się może w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Wnioskodawca winien zagwarantować wkład własny w pieniądzu w wysokości minimum 5% kosztów zadania. Koszty te udokumentowane powinny być fakturami lub rachunkami.

 

IV Oferta konkursowa powinna zawierać:

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji.
 2. Termin i miejsce realizacji zadania.
 3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 4. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie, którego zadanie dotyczy.
 5. Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł.
 6. Deklarację odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania
 7. Załączniki:
  • aktualny wyciąg lub potwierdzona kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Stowarzyszeń lub zaświadczenie z innego rejestru w przypadku stowarzyszeń nie podlegających rejestracji w KRS,
  • kserokopia aktualnego statutu

 

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć na formularzu ofertowym zgodnym z wymogami rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2010 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ), w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na dotację w 2012 r. - Zadanie Nr……” w terminie do dnia 24 lutego 2012 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.V Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Każda złożona terminowo oferta podlega ocenie formalnej i merytorycznej.
 2. Ofertę uznaje się za prawidłową i dopuszcza się do dalszego etapu konkursu, gdy została złożona w terminie, jest wypełniona w sposób trwały i czytelny oraz kalkulację przewidywanych kosztów a także uwidoczniony wkład własny w wysokości minimum 5% wartości zadania oraz posiada wymagane załączniki.
 3. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone przez powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Mierzęcice komisję konkursową.
 4. Komisja przy rozpatrywaniu ofert ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty będą oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych kryteriów oceny.

  Etap I

  Lp.

  Kryterium formalne TAK/NIE Możliwość uzupełnienia
  1. Czy oferta złożona została w terminie
  wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?
    Brak możliwości uzupełnienia,
  oferta odrzucona
  2. Czy oferta złożona na właściwym formularzu
  wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?
    Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona
  3. Czy oferta podpisana została przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu?   Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji
  4.  Czy oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki?   Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji
  5.  Czy oferta jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs?   Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona
  6.  Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia zgodnie z ogłoszeniem o konkursie?   Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona
  7.  Czy zadanie, którego dotyczy oferta, jest objęte celami statutowymi organizacji składającej oferty?   Brak możliwości uzupełnienia, oferta odrzucona  Etap II - (do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne).

  Lp.

  Kryterium merytoryczne

  Punktacja

  1. Merytoryczna zawartość oferty, w tym proponowana jakość wykonania zadania, zbieżność projektu z celami zadania, cykliczność podejmowanych działań 0-20 pkt

  2. Dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu. 0-10 pkt

  3. Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
  w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
  0-10 pkt

  4. Zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet,
  w tym wkład własny finansowy, wyceniony wkład rzeczowy i osobowy
  0-10 pkt
  5. Ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie (rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych środków) 0-10 pkt

  Projekty, które uzyskają ocenę poniżej 35 pkt, nie uzyskają. rekomendacji do dofinansowania


 5. Komisja konkursowa rozpatrzy oferty w terminie 7dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokona Wójt Gminy Mierzęcice.
 7. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszone zostaną niezwłocznie po wyborze ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice. 
 8. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.Wójt Gminy Mierzęcice 

/-/ mgr Grzegorz Podlejski