Miniatura - Herb Gminy Mierzęcice Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2012 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania.Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na ogłoszony 3 lutego 2012 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęło 11 ofert:

  1. Na zadanie nr 1 „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym” - 4 oferty.
  2. Na zadanie nr 2 „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych” - 7 ofert.

Zadania obejmują organizację wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe oraz ruchowe, a także zachęcanie do ruchu i zdrowego trybu życia osób w każdym wieku na terenie Gminy Mierzęcice.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 1 - 40.000 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 2 - 30.000 zł.


Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja oceniała możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty były oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych w ogłoszeniu konkursu kryteriów oceny.


Wymagania określone w ustawie oraz ogłoszeniu otwartego konkursu i w wyniku oceny formalnej i merytorycznej spełniło 8 ofert.


W etapie I odrzuceniu uległa jedna oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ,,Nowa Wieś i Okolice” na realizację zadania nr 2 (koszt realizacji zadania 7.000 zł, w tym z dotacji 5.000 zł), gdyż nie spełniała kryterium formalnego. Oferta nie była odpowiedzią na ogłoszony konkurs, w związku z czym nie została dopuszczona do etapu II.


W etapie II dwie oferty uzyskały ocenę poniżej 35 pkt. Nie uzyskały zatem rekomendacji do uzyskania dotacji. Pierwsza to oferta złożona przez Stowarzyszenie ,,GUIDO” z Zabrza na realizację zadania nr 1 (koszt realizacji zadania 40.000 zł, w tym z dotacji 28.300 zł), druga to oferta złożona przez Stowarzyszenie ,,GUIDO” z Zabrza na realizację zadania nr 2 (koszt realizacji zadania 30.000 zł, w tym z dotacji 26.150 zł).


W związku z powyższym, dotacje zostają przyznane w następującej wysokości:


Zadanie nr 1 „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym

  1. Gminny Klub Sportowy ,,STRAŻAK” - kwota dotacji 35.000 zł.
  2. Uczniowski Klub Sportowy IKAR - kwota dotacji 3.000 zł.
  3. Klub Sportowy ,,ZAPORA” - kwota dotacji 2.000 zł.

 

Zadanie nr 2 ,,Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych”

  1. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przyjaciół Toporowic - kwota dotacji 10.000 zł
  2. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji wsi Boguchwałowice - kwota dotacji 4.500 zł.
  3. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Przeczyce ,,Nad Czarną Przemszą” - kwota dotacji 3.700 zł.
  4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ,,Nowa Wieś i Okolice” - kwota dotacji 2.000 zł.
  5. Uczniowski Klub Sportowy IKAR - kwota dotacji 4.800 zł.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski