Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przeprowadzeniu na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej powszechnej akcji odszczurzania na terenie Gminy Mierzęcice.OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
z dnia 02 marca 2012 r.

 

         Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVIII/252/2006 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 31 marca 2006 r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 61, poz. 1653 z dnia 22 maja 2006 r.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej na terenie Gminy Mierzęcice powszechnej akcji odszczurzania.

 

W związku z powyższym informuje się co następuje:

  1. Akcja odszczurzania poprzedzona jest akcją porządkową, przeprowadzoną w okresie od 12 do 21 marca 2012 r.
  2. Właściciele nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Mierzęcice zobowiązani są do oczyszczenia ze wszystkich odpadów pokonsumpcyjnych posesji i innych miejsc oraz do zaopatrzenia się w odpowiednią ilość trutki.
  3. W okresie od 22 do 31 marca 2012 r. przeprowadzona zostanie na terenie Gminy Mierzęcice powszechna akcja odszczurzania.
  4. Akcja odszczurzania polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, przedszkolach i szkołach wszystkich typów, a także na terenach gospodarstw rolnych. Trutkę należy wyłożyć na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w toaletach, w składach gospodarczych itp.
  5. W czasie wykonywania czynności związanych z odszczurzaniem należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach poszczególnych trutek. Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i otoczyć je w tym okresie szczególna opieką. W miejscach gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUCIZNA”.
  6. Padłe gryzonie należy usuwać na bieżąco i zakopywać na głębokości co najmniej 1m, w odległości nie mniejszej niż 50 m od źródeł wody pitnej. Po 31 marca 2012 r. należy usunąć pozostałą trutkę i oczyścić nieruchomość.
  7. Nadzór nad akcją, jej przygotowaniem oraz kontrolę jej wykonania pełnić będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, Komisariat Policji w Siewierzu oraz Urząd Gminy Mierzęcice.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski