Miniatura - Herb Gminy MierzęciceNa podstawie art. 97a pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 374, karta mapy 5, o pow. 0,7960 ha, położonej w obrębie 0001, Boguchwałowice, dla której jest urządzona księga wieczysta CZ1Z/00005471/9.

 

Podział wyżej opisanej nieruchomości jest niezbędny do realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, polegającego na wydzielaniu gruntów pod drogę publiczną o funkcji ulicy dojazdowej oznaczoną symbolem 3KDD w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Boguchwałowice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Mierzęcice Nr XXXIII/321/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 778 z dnia 10 lutego 2014 r.).

W myśl art. 97a pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie w sprawie podziału nieruchomości.

Zgodnie z art. 97a pkt 3 po bezskutecznym upływie terminu 2 miesięcy wójt może wydać decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości.

Niniejsza informacja podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowy przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy w Mierzęcicach, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.


                                                                    Wójt Gminy Mierzęcice
                                                                 (-) mgr Grzegorz Podlejski