Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego wraz z segmentami socjalno - administracyjnymi z tow. infrastrukturą.

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „Kpa”, w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 247 ze zm.), zwanej dalej „ooś” , Wójt Gminy Mierzęcice zawiadamia, że stronom postępowania przed wydaniem postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno- administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach  o numerach ewidencyjnych: 127/4, 128/4, 129/4, 130/4, 131/4, 132/4, 133/4, 134/4, 135/4, 136/4, 137/4, 138/4, 139/4, 140/4, 141/4, 142/4, 143/4, 144/6, 144/8, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 199 oraz na częściach działek ewidencyjnych nr 191, 192, 193, 194/4, 195, 196, 197/2, 198/2, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208/2, 208/1, 209, 210, 211, 212/1, 213/3, 214, 215, obręb Nowa Wieś, gmina Mierzęcice, powiat będziński, województwo śląskie, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą się zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice ul. Wolności 95 (w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek, wtorek  i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – tel. 32 288 79 00), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności określone te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

Dodatkowo informuję, że w przedmiotowej sprawie uzyskano następujące opinie organów, w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko:

  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej zaopiniował konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu (opinia sanitarna nr  NS/ZNS/523.164.1507.10/2021 z dnia 30.03.2021 r.),
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wyraził opinię, że nie istnieje konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia (postanowienie nr WOOŚ.4220.181.2021.WG.1 z dnia 30 kwietnia 2021 r.),
  3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach wyraziło opinię, że nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określiło warunki realizacji przedsięwzięcia (opinia nr GL.ZZŚ.2.435.86.2021.TH z dnia 23.04.2021 r.).

Jednocześnie informuje, że sprawa z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, nie może zostać załatwiona w terminie, ze względu na konieczność przeprowadzenia czynności administracyjnych wynikających z przepisów prawa. W związku z powyższym wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do 31 lipca 2021r.

Pouczenie: Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie  z art. 36 §1 (bezczynność), postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (art. 37 §1 pkt 1 i 2, §2 i §3 pkt 1 Kpa).

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia. W tym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. zamieszczenia niniejszego obwieszczenia na:

 

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej: mierzecice.bip.info.pl
  3. stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl
  4. tablicach ogłoszeń w sołectwie Nowa Wieś
  5. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice
  6. stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.ozarowice.pl


z up. Wójta
/-/mgr inż. Iwona Pańta
Zastępca Wójta