Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


24 wrzesień 2021

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2021

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceOgłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2021 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 

 

I. Nazwa i rodzaj zadania:
 • „Szczepienia profilaktyczne”

Zadanie obejmuje szczepienia profilaktyczne w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV - rak szyjki macicy). Zadanie skierowane jest dla dziewcząt w wieku 12 - 14 lat (rocznik 2007, 2008 i 2009) mieszkających na terenie Gminy Mierzęcice.

Celem zadania jest zmniejszenie zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy i innych nowotworów inicjowanych infekcją HPV, tym samym wpływ na poprawę zdrowia dziewcząt zamieszkujących na terenie Gminy Mierzęcice zgodnie z zaleceniami wskazanymi przez Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. wynosi: 35.000,00 zł

Dotacja przyznana zostanie po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia. Dotacja w przyznanej kwocie może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zadania.

 III. Zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań:
 1. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i są uprawnieni do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U z 2021r., poz 711 ze zm.)
 2. Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2021 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.
 3. Oferent winien zabezpieczyć właściwe miejsce wraz z wyposażeniem oraz wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą uprawnioną do realizacji określonego zadania;
 4. Oferent winien przeprowadzić kampanię informacyjno-edukacyjną wśród dziewcząt i ich rodziców / opiekunów prawnych.
 5. Oferent zobowiązany jest przeprowadzić bezpośrednio przed każdym szczepieniem konsultację lekarza pediatry kwalifikującego do szczepienia. W trakcie wizyty lekarskiej rodzice/opiekunowie prawni powinni zostać poinformowani o możliwości wystąpienia i postępowania przy odczynach poszczepiennych.
 6. W ramach realizacji zadania oferent jest zobowiązany uzyskać wypełnione przez rodziców/ opiekunów prawnych ankiety o stanie zdrowia dziecka oraz formularze zgody na wykonanie szczepienia.
 7. Oferent zobowiązany jest stosować szczepionki dostępne na polskim rynku i dopuszczone do stosowania w Polsce oraz przechowywać je zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
 8. Oferent zobowiązany jest do dokonania wpisu o szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej pacjenta, np. książeczki zdrowia/karty szczepień.
 9. Oferent zobowiązany jest zutylizować zużyty materiał i sprzęt medyczny na koszt Oferenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Oferent zobowiązany jest realizować zadanie w placówce służby zdrowia w odległości nie dalszej niż 20 km od granic administracyjnych Gminy Mierzęcice oraz posiadać kontraktz Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez cały okres realizacji zadania.
 11. Oferent zobowiązany jest prowadzić wszelkie działania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia wydanymi w związku z pandemią COVID-19.
 12. Zlecanie zadań publicznych, jako zadań zleconych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, odbywać się może w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Wnioskodawca winien zagwarantować wkład własny finansowy w wysokości minimum 3 % kosztów zadania. Koszty te udokumentowane powinny być fakturami lub rachunkami lub innymi dowodami księgowymi. Koszty administracyjne zadania publicznego nie mogą przekroczyć 10 % całkowitej wartości zadania.
 
IV. Oferta konkursowa powinna zawierać:
 1. Tytuł zadania.
 2. Termin i miejsce realizacji zadania.
 3. Syntetyczny opis sposobu realizacji zadania
 4. Plan i harmonogram działań
 5. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie, którego zadanie dotyczy.
 6. Informacje o posiadanych zasobach kadrowych, rzeczowych i finansowych zapewniających wykonanie zadania.
 7. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 8. Informację o miejscu szczepienia oraz planowanym terminie szczepień, z której wynika ilość dni przeznaczonych na szczepienie oraz ilość godzin.
 9. Informację na temat planowanej kampanii informacyjno – edukacyjnej.
 10. Informację dotyczącą rezultatów realizacji zadania (m.in. nazwa rezultatu, planowany poziom osiągnięcia, sposób monitorowania/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika).
 11. Informację na temat rodzaju szczepionki.
 12. Inne informacje
  • Deklarację odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
  • Działania, które w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci oraz sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej - w przypadku oferty wspólnej.
  • Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów.
 13. Załączniki:
  • kopię aktualnego wypisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • kserokopia aktualnego statutu (jeśli oferent ma obowiązek jego sporządzania),
  • kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych ważna w okresie wykonania umowy, bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenie, w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania umowy,
  • poświadczenie faktu, że świadczenia zdrowotne w zakresie szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) wywołującego raka szyjki macicy nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • podpisaną klauzulę informacyjną RODO
 
V. Termin składania ofert:

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć na formularzu ofertowym zgodnym z wymogami rozporządzenia z dnia 24 października 2018 r. Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na dotację w 2021 r. - Zadanie: Szczepienia profilaktyczne” w terminie do dnia 14 października 2021 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95.

Oferta przesłana Pocztą Polską lub pocztą kurierską na w/w adres, będzie traktowana jako złożona w terminie jeżeli zostanie dostarczona do siedziby ogłaszającego konkurs w terminie do dnia 14 października 2021r. do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym  terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 1. Każda złożona terminowo oferta podlega ocenie formalnej i merytorycznej.
 2. Ofertę uznaje się za prawidłową i dopuszcza się do dalszego etapu konkursu, gdy została złożona w terminie, jest wypełniona w sposób trwały i czytelny oraz zawiera kalkulację przewidywanych kosztów a także uwidoczniony wkład własny finansowy w wysokości minimum 3% wartości zadania oraz posiada wymagane załączniki.
 3. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone przez powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Mierzęcice komisję konkursową.
 4. Komisja przy rozpatrywaniu ofert ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty będą oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych kryteriów oceny.

Etap I

Lp.

Kryterium formalne TAK/NIE Możliwość uzupełnienia
1. Czy oferta złożona została w terminie wskazanym
w ogłoszeniu o konkursie oraz w sposób określony w ogłoszeniu?
  Brak możliwości uzupełnienia,
oferta odrzucona
2. Czy oferta złożona na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?   Brak możliwości uzupełnienia,
oferta odrzucona
3. Czy oferta podpisana została przez upoważnione do tego osoby?   Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji
4. Czy oferta jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane załączniki?   Brak możliwości uzupełnienia,
oferta odrzucona
5. Czy oferta jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs?   Brak możliwości uzupełnienia,
oferta odrzucona
6.  Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia zgodnie z ogłoszeniem o konkursie?   Brak możliwości uzupełnienia,
oferta odrzucona
7. Czy oferta zawiera wymagany wkład własny finansowy?   Brak możliwości uzupełnienia,
oferta odrzucona
8. Czy koszty administracyjne wskazane w ofercie nie przekraczają 10% całkowitej wartości zadania?   Brak możliwości uzupełnienia,
oferta odrzucona
9. Czy termin realizacji zadania mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu?   Brak możliwości uzupełnienia,
oferta odrzucona


Etap II - (do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne).

Lp.

Kryterium merytoryczne

Punktacja

1. Zasoby rzeczowe oferenta (lokalizacja realizacji szczepień, odległość od granic administracyjnych Gminy Mierzęcice) 0-5 pkt

2. Zasoby kadrowe oferenta (kwalifikacje i ilość personelu realizującego zadanie) 0-5 pkt

3. Doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze 0-5 pkt

4. Planowana ilość dni i godzin przeznaczona na szczepienia (pod względem dostępności dla dziewcząt podlegających szczepieniu) 0-5 pkt
5.

Planowana liczba dziewcząt objętych szczepieniami 1-15 osób 0-5 pkt, 16-30 osób 6-10 pkt, 31-45 osób 11-15 pkt, 46-60 osób 16 -20 pkt, 61-75 osób 21-25 pkt, pow. 75 osób 30 pkt

0-30 pkt
6. Liczba i rodzaj planowanych działań informacyjno - edukacyjnych  0-5 pkt
7. Udział % finansowania zadania w ramach wkładu własnego: 3% - 2 pkt, 4% - 3 pkt, 5% - 4 pkt, pow. 5% - 5 pkt  2-5 pkt
 8. Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,(prawidłowość obliczeń, racjonalność kosztów w stosunku do zakresu działań i liczby odbiorców, zgodność kosztorysu z planowanymi działaniami, w tym z harmonogramem)  0-5 pkt
 9. Udział % wkładu niefinansowego (osobowy i rzeczowy): 2% - 1 pkt, 3% - 2 pkt, 4% - 3 pkt, 5% - 4 pkt, pow. 5% - 5 pkt
 0-5 pkt


 Łączna maksymalna ilość punktów do uzyskania przy ocenie oferty wynosi 70 pkt.

 1. Komisja konkursowa rozpatrzy oferty w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 2. Do realizacji zadania zostanie wybrana oferta, która otrzymała największą ilość punktów w ocenie merytorycznej, do wysokości posiadanych środków finansowych.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszone zostaną niezwłocznie po wyborze ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
 4. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania  konkursu bez podania przyczyny.

 

 Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Dokumenty do pobrania: