Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że na podstawie art. 48 b Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), dokonał wyboru oferty na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej pn.”Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mierzęcice na lata 2022-2023”

Program obejmuje szczepienia profilaktyczne w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Szczepieniem objęte są dziewczęta w wieku od 12 do 15 lat zamieszkałe na terenie Gminy Mierzęcice. Celem Programu jest zmniejszenie zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy i innych nowotworów inicjowanych infekcją HPV, tym samym wpływ na poprawę zdrowia dziewcząt zgodnie z zaleceniami wskazanymi przez Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych.

Realizatorem Programu polityki zdrowotnej został:

Zakład Opieki Zdrowotnej Marcjan Latos
ul. Kościuszki 49, 42-595 Siemonia

Oferta Zakładu Opieki Zdrowotnej Marcjan Latos spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie ofert. Została złożona na prawidłowym formularzu oraz zawierała wymagane załączniki. Oferent zapewnił odpowiednie pomieszczenie do szczepień, wskazał dostępność wykonania badań oraz zapewnił fachowy personel medyczny dla potrzeb programu.  

Oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów wyliczonych w oparciu o kryteria zapisane w ogłoszeniu.

Punktacja przyznana Oferentowi w każdym kryterium oceny

  1. Cena jednostkowa świadczenia (brutto) dla 2 dawek szczepionki - 40 pkt
  2. Cena jednostkowa świadczenia (brutto) dla 1 dawki szczepionki - 40 pkt
  3. Dostępność do szczepień (dni tygodnia i godziny) - 20 pkt

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski