Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 maja 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00, 5 czerwca 2024 r. w godzinach 11:00 - 16:00...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


20 kwiecień 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działkach nr 316/10, 316/13, 318, 316/16 obręb Sarnów, gmina Psary”.

 

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), stosownie do art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),

Wójt Gminy Mierzęcice, informuje

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działkach nr 316/10, 316/13, 318, 316/16 obręb Sarnów, gmina Psary”.

Jednocześnie informuję, że:

 1. Postępowanie administracyjne zostało wszczęte na wniosek złożony przez spółkę Immobile – Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, reprezentowaną przez pełnomocnika.
 2. Wójt Gminy Mierzęcice został wyznaczony do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO.OSW/41.9/643/2021/18201/RN z dnia 14.01.2022 r.
 3. Organami właściwymi do wydania opinii i określenia zakresu raportu są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach. Natomiast organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji środowiskowej jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, a do wydania opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.
 4. Z dokumentacją sprawy, w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji wraz z załącznikami, Raportem o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko opracowanym w listopadzie 2022 r. (wraz z jego uzupełnieniami); opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej (nr NS.ZNS.9027.17.84.424.3.2023 z dnia 23.02.2023 r.); postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (nr WOOŚ.4221.9.2023.WG.1 z dnia 27.03.2023 r.); opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach (nr GL.ZZŚ.2.435.66.2022.TH z dnia 09.06.2022 r.), można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (pok. nr 4), przez okres 30 dni tj. od 25 kwietnia 2023 r. do 25 maja 2023 r. w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – tel. 32 288 79 00).
 5. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski dot. planowanego przedsięwzięcia można zgłaszać, przez okres 30 dni tj. w terminie od 25 kwietnia 2023 r. do 25 maja 2023 r.
 6. Uwagi i wnioski można zgłaszać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, lub przesłać pocztą na ww. adres; ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice (pok. nr 4); za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w punkcie 5 niniejszego dokumentu, pozostaną bez rozpatrzenia.
 8. Informacja o analizie i odniesieniu do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Mierzęcice.

Stosownie do powyższego informuję, że sprawa z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, nie może zostać załatwiona w terminie. Wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do 30 czerwca 2023 r.

Pouczenie: Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 (bezczynność), postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (art. 37 §1 pkt 1 i 2, §2 i §3 pkt 1 Kpa).

Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na:

 • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95,
 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej: mierzecice.bip.info.pl/,
 • stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl,
 • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary,
 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.psary.pl/
 • stronie internetowej Urzędu Gminy Psary www.psary.pl
 • w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Dane dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, zgodnie z art. 21 i art. 129 ust. 1 ustawy ooś, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy Mierzęcice www.ekoportal.pl oraz w bazie danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dostępnej pod adresem http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home (informacje o prowadzonym postępowaniu w ww. bazie, można wyszukać poprzez wpisanie w zakładce „przeglądanie” numeru sprawy GK.6220.0002.2022).

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 20.04.2023 r.

z up. Wójta Gminy Mierzęcice
/-/ mgr inż. Iwona Pańta
Zastępca Wójta