Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 844, 858, 859 w obrębie Toporowice, Gmina Mierzęcice” wystąpiono o wydanie opinii w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 22.09.2023 r. do 13.10.2023 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w: Toporowicach przy ul. Czerwonego Zagłębia, przeznaczonej do sprzedaży.

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 06.09.2023 r. do 27.09.2023 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w obrębie Mierzęcice przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, iż od dnia 21 sierpnia 2023r. do dnia 25 sierpnia 2023r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu hal magazynowo – usługowo – produkcyjnych z częściami biurowo – socjalnymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek: 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319/1, 319/2, 320, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348/1, 348/2, 349/2 obręb 0004 Nowa Wieś, gm. Mierzęcice, powiat będziński, woj. śląskie”.

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania, że sprawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działkach nr 316/10, 316/13, 318, 316/16 obręb Sarnów, gmina Psary”, nie może zostać załatwiona w terminie.

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach od 31 lipca 2023r. do 7 sierpnia 2023r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mierzęcice na lata 2023 -2026.

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że został unieważniony pierwszy przetarg ustny nieograniczony, jaki odbył się w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości położonej w Toporowicach przy ul. Czerwonego Zagłębia, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 277, 278, 279, 280, 308, 310/2 i 311 k.m. 3 o łącznej powierzchni 1,7398 ha, obręb Toporowice, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą CZ1Z/00045648/3.

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 19.07.2023 r. do 09.08.2023 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w obrębie Mierzęcice przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 19.07.2023 r. do 09.08.2023 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś (sołectwo Mierzęcice Osiedle) przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenia Wójta Gminy Mierzęcice informujące o  wydanej w dniu 21.06.2023 r. decyzji nr GK.6220.0009.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej  w rejonie ul. Strzembosza i ul. Dworskiej w Mierzęcicach”.

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające strony postępowania, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu hal magazynowo – usługowo – produkcyjnych z częściami biurowo – socjalnymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek: 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319/1, 319/2, 320, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348/1, 348/2, 349/2 obręb 0004 Nowa Wieś, gm. Mierzęcice, powiat będziński, woj. śląskie” wystąpiono do organów o wydanie opinii w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.