Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na pracowników demontujących azbest na dachu
  Usuwanie azbestu z terenu gminy w 2024 r.
  Gmina Mierzęcice po raz kolejny planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) w ramach programu „Ogólnopolski program...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą w kwietniu - zmiana terminu
  Zapraszamy serdecznie na spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 3 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 26 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 NOWY TER...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


24 luty 2021

Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach

 Logotypy instytucji współfinansujących projekt

 

Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
 

Wartość projektu: 314 417,14 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 282 975,43zł
Okres realizacji: 01.09.2020r. do 28.02.2022 r.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i wyrównywanie szans edukacyjnych z przedmiotów matematyczno - fizyczno - informatycznych, biologiczno - chemicznych i j. obcych szkoły wiejskiej oraz wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez realizację zajęć specjalistycznych w tym zajęć dla uczniów młodszych. Projekt zakłada również wsparcie nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu przedmiotów przyrodniczych
  • Zajęcia rozwijające z przyrody;
  • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z przyrody;
  • Koło przyrodnicze
  • Koło geograficzne
  • Koło biologiczne
  • Koło fizyczno-chemiczne;
 2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu przedmiotów matematyczno – informatycznych
  • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki
  • Zajęcia rozwijające z matematyki
  • Koło informatyczne;
 3. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu języków obcych
  • Zajęcia rozwijające i dydaktyczno - wyrównawcze  z j. angielskiego
  • Zajęcia rozwijające i dydaktyczno - wyrównawcze  z j. niemieckiego

   Powyższe zajęcia realizowane będą w formie zajęć grupowych

 4. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego:
  • Zajęcia w zakresie korygowania wad postawy
  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • Zajęcia logopedyczne
  • Zajęcia z pedagogiem
  • Zajęcia - muzykoterapia
  • Zajęcia - warsztaty plastyczne
  • Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy poprzez gry i zabawy ogólnorozwojowe

   Powyższe zajęcia realizowane będą w formie zajęć grupowych i zajęć indywidualnych.

 5. Doskonalenie umiejętności  kompetencji zawodowych nauczycieli
  • Kurs/szkolenie - trener grafomotoryki
  • Kurs/szkolenie - logorytmika (słowo+ruch+muzyka)
  • Kurs/szkolenie - ceramiczne klimaty (łatwe i przyjemne zabawy z gliną)


Aby uatrakcyjnić i rozbudzić zainteresowania uczniów / uczestników projektu przedmiotami ścisłymi i j. obcymi zaplanowano wyjazdy edukacyjne, m.in. Jura Krakowsko-Częstochowska, Ogród zoologiczny w Chorzowie, Planetarium w Chorzowie, Instytut Fizyki w Katowicach, Ogród doświadczeń im. S. Lema w Krakowie.

Placówka realizująca projekt wyposażona zostanie w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do efektywnej realizacji zaplanowanych działań. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach wyposażona zostanie w monitory  interaktywne z laptopem, zakupione zostaną tablety do pracowni informatycznej, pomoce do realizacji zajęć matematycznych, fizycznych, przyrodniczych i geograficznych, biologicznych, chemicznych.

 

Biuro projektu:
Urząd Gminy w Mierzęcicach
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice
woj. Śląskie