Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


24 luty 2020

Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach

Logotypy oznaczające źródła dofinansowania projektu, flaga unii europejskiej itd.

 

Projekt „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt nr: RPSL.11.01.04.-24-0590/18 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania:11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość projektu: 324 042,86 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 291 638,57 zł
Dofinansowanie UE: 275 436,43 zł
Wkład własny: 32 404,29 zł
Okres realizacji: 02.09.2019r. do 31.07.2021 r.

 

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i wyrównywanie szans edukacyjnych z przedmiotów matematyczno – fizyczno -  informatycznych i j. obcych  szkoły wiejskiej oraz wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez realizację zajęć specjalistycznych w tym  zajęć dla uczniów młodszych. Projekt zakłada również wsparcie nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu przedmiotów przyrodniczych
  • Zajęcia rozwijające z przyrody
  • Koło biologiczne
  • Koło geograficzne
  • Koło chemiczne
 2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych  z zakresu przedmiotów matematyczno – fizyczno – informatycznych
  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
  • Zajęcia rozwijające z matematyki
  • Koło fizyczne
  • Zajęcia rozwijające z informatyki
 3. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu języków obcych
  • Zajęcia rozwijające i dydaktyczno – wyrównawcze  z j. angielskiego
  • Zajęcia rozwijające i dydaktyczno – wyrównawcze  z j. niemieckiego
   Powyższe zajęcia realizowane będą w formie zajęć grupowych
 4. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dla ucznia młodszego:
  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • Praca z pedagogiem
  • Zajęcia logopedyczne
  • Zajęcia w zakresie korygowania wad postawyZajęcia z muzykoterapia
  • Zajęcia z arteterapii
  • Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy
   Powyższe zajęcia realizowane będą w formie zajęć grupowych i zajęć indywidualnych.
 5. Realizacja zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego
 6. Doskonalenie umiejętności  kompetencji zawodowych nauczycieli
  • Szkoleni / kurs uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Szkoleni / kurs motywowanie ucznia do nauki
  • Kurs/ szkolenie bezpieczeństwo w internecie

 

Aby uatrakcyjnić i rozbudzić zainteresowania uczniów/ uczestników projektu przedmiotami ścisłymi i j. obcymi zaplanowano wyjazdy edukacyjne, m.in.  Do Ustronia do Leśnego Parku Niespodzianek, do Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanym, Wyjazd do Katowic do Instytutu Fizyki, Wycieczka do filharmonii w Katowicach,  do Muzeum Narodowego w Krakowie, wyjazdy na basen z nauką pływania.

Realizacja projektu jest ukierunkowana na podniesienie rozwoju kompetencji kluczowych z przedmiotów ścisłych: matematyki, informatyki, przyrody, fizyki , chemii i j. obcych oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym ucznia młodszego, na podniesienie kompetencji ważnych w funkcjonowaniu społecznym. W/w kompetencje i umiejętności poprawi min. 80% uczestników projektu.

Placówka realizująca projekt wyposażona zostanie w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do efektywnej realizacji zaplanowanych działań. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przeczycach wyposażona zostanie  w monitory  interaktywne do pracowni biologiczno – chemicznej i pracowni fizycznej, laptopy do pracowni matematycznej, pomoce do pracowni fizycznej , matematycznej , biologiczno – chemicznej, pomoce do realizacji zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Działania podejmowane w ramach projektu, na bieżąco będzie można śledzić na szkolnej stronie internetowej.

 

Biuro projektu:
Urząd Gminy w Mierzęcicach
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice
woj. Śląskie