Logotypy oznaczające źródła dofinansowania projektu, flaga unii europejskiej itd.

 

  „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest z 87 lokalizacji wraz z odtworzeniem pokrycia dachu lub jedynie na demontażu i usunięciu odpadu, na terenie Gminy Mierzęcice.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbestu) na terenie Gminy Mierzęcice.

Cele szczegółowe:

  • poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Mierzęcice;
  • częściowa realizacja Programu usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032;
  • poprawa bezpieczeństwa użytkowników budynków objętych projektem;
  • poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Mierzęcice.

 

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów RPO WSL 2014-2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów; Działanie 5.2 Gospodarka odpadami; Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami– ZIT.

Całkowita wartość projektu: 2 566 053,68 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 1 961 018,05 zł.

Umowa o dofinansowanie z Instytucją zarządzającą RPO WSL została podpisana 14 grudnia 2018 roku.