Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Mierzęcicach z dnia 5 czerwca 1978 r. i wpisaną do rejestru instytucji kultury pod nr 1.

Od 2019 r. funkcję dyrektora pełni mgr Karolina Dymarska.

Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury poprzez zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa i rozwijanie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej.

Do działań statutowych należy w szczególności:

  • edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę, sport i wypoczynek,
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką, wiedzą, sportem i wypoczynkiem,
  • tworzenie warunków dla rozwoju i kultywowania lokalnej tradycji i obyczajów ludowych,
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
  • kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze.


W obrębie Gminnego Ośrodka Kultury działają pracownie:

  • muzyczna
  • plastyczna
  • komputerowa


Obiekt stanowi centrum kulturalnych wydarzeń gminy. Mury Gminnego Ośrodka Kultury gościły wiele znakomitych postaci ze świata kultury i rozrywki. Recitale dali tutaj m.in. Jacek Borkowski, Majka Jeżowska, Piotr Szczepanik, Eleni, Waldemar Kocoń, Jacek Lech, Tomas Grotto, Andrzej Rybiński, Zespół Orfeusz, Zespół Kowole, Kabaret Masztalscy, Kabaret Rak i wielu innych znanych artystów. Ośrodek jest organizatorem i współorganizatorem wielu lokalnych uroczystości i imprez m.in.: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dnia Seniora, Dnia Dziecka, Święta Pieczonego Ziemniaka, Dnia Kobiet, Święta Niepodległości, czy Dożynek Gminno - Parafialnych.

W ramach bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Mierzęcice w okresie wakacji letnich i ferii zimowych organizuje wycieczki o charakterze rekreacyjno - turystyczno - edukacyjnym, przedstawienia teatralne, konkursy plastyczne oraz turnieje i zawody sportowe. Ponadto dla wszystkich mieszkańców prowadzi warsztaty plastyczne, muzyczne.

W Domu Kultury działa kilkunastosobowa Gminna Orkiestra Dęta, Kapela Regionalna „Mierzęcice” oraz Zespół Śpiewaczy „Mierzęcanki”, które kultywują i popularyzują muzykę i pieśń ludową w lokalnym środowisku, w województwie i poza jego granicami.

W celu pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań kulturalnych, Gminny Ośrodek podejmuje działania gospodarcze w celu pozyskania środków na realizację zadań kulturalnych, czego przykładem jest m.in. administrowanie targowiska gminnego oraz najem sal w obiekcie. Prowadzi również działalność informacyjno - wydawniczą poprzez wydawanie biuletynu samorządowego "Panorama Gminy Mierzęcice", w którym informuje się lokalne społeczeństwo o programie imprez, jak również przedstawia kronikę najważniejszych wydarzeń w środowisku.