XX sesja Rady Gminy Mierzęcice

Kategoria
Sesje Rady Gminy Mierzęcice
Termin
25 listopad 2020 13:00


Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice - sala posiedzeń
w dniu 25 listopada 2020r. o godz. 13:00
odbędzie się XX sesja Rady Gminy Mierzęcice.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany Uchwały Nr XIX/170/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2020 roku.
  • zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026.
  • zmiany Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mierzęcice w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Toporowice przy ul. Ostrogórskiej i ul. Uroczej.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/203 - położona w Mierzęcicach Osiedlu.
  • nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Boguchwałowice nazwy: Aleja XIX.
  • uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
  • uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 8. Sprawy różne.  
 9. Zakończenie obrad.                     

 
 

Wspierane przez iCagenda